ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Β. ΛΗΞΗ ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Β. ΛΗΞΗ ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη)
  • Βεβαίωση Εργοδότη (για τη λήξη-ολοκλήρωση της Πρακτικής)
  • Βεβαίωση Εργοδότη (για τη διακοπή της Πρακτικής)