Σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ5/97484/2021 (ΦΕΚ 3938 26-8-2021 τ.Β’) “Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου.”

Σχετικά με την ανωτέρω ΚΥΑ και μετά από διευκρινίσεις του Υπουργείου:

  1. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της έγκρισης της χρηματοδότησης (Ε.Σ.Π.Α.), επομένως η επιδοτούμενη πρακτική θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χρηματοδότησης και της έναρξης του έργου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  2. Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές ξεκινούν από 1/9/2021 είναι υποχρέωση του εργοδότη.