Ο Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ). Προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε τεχνικές εγκαταστάσεις όπως:

 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση.
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια.
 • Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση της.
 • Μελετά τεχνικά και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση.
 • Τέλος, μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού

Οι τομείς απασχόλησης είναι:

 • Στους κλάδους της Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [ιδιωτικές και δημόσιες]) σε Βιομηχανίες [ειδικότερα στην Παραγωγή «προϊόντων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.].
 • Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και αποθήκευσης) τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές όσο και σε οικιακές εφαρμογές.
 • Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

 

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρει η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Από τη Δυναμική Οχήματος
  – Τα βασικά γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
  – Τις δυνάμεις που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο σε όλες τις μορφές κίνησής του.
  – Τα αποτελέσματα των δυνάμεων που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο.
 • Από τα Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών
  – Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.
  – Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στο αυτοκίνητο.
  – Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
  – Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
  – Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
  – Τα είδη των αισθητήρων αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  – Τα είδη των ενεργοποιητών αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  – Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.
 • Από τη Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
  – Τα μέρη μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
  – Τη λειτουργία των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
  – Τη λειτουργική σύνδεση των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής   μονάδας.
  – Τον τρόπο προγραμματισμού μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας αυτοκινήτου.
 • Από τη Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
  – Τα βασικά στοιχεία των μηχανών.
  – Τις βασικές καταπονήσεις που υφίστανται τα στοιχεία των μηχανών.
  – Τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης μηκών.
  – Την αρχή λειτουργίας των συμπιεστών.
  – Τα μέρη που αποτελούν ένα δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα.
 • Από την λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών
  – Όλα τα βασικά εργαλεία ενός μηχανουργείου και ενός ηλεκτρολογείου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
  – Όλα τα βασικά εργαλεία και τις συσκευές της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
  – Τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
 • Από τα Λειτουργικά Συστήματα Αυτοκινήτου
  – Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
  Από τα Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος
  – Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
  – Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουργία του κινητήρα και του αυτοκινήτου.
  – Τους Νόμους και τα όρια που αυτοί επιβάλλουν για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινήτου.
 • Από το Μηχανολογικό Σχέδιο
  – Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων του αυτοκινήτου.
 • Από τα στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα 
  – Όλα τα απαιτούμενα ενδοεπιχειρησιακά έντυπα για την άσκηση των καθηκόντων του.
  – Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου αυτοκινήτων.
  – Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης.
  – Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
  – Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους του.
  – Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας του.

Οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια συνεργείου – περιβάλλον

Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Μηχανολογικό σχέδιο

Εφαρμοσμένη μηχανολογία

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Δομή και λειτουργία υπολογιστικών μονάδων

Συστήματα παραγωγής ισχύος

Συστήματα μετάδοσης ισχύος

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα

Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου

Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου

Διάγνωση βλαβών μοτοσυκλετών

Δυναμική οχημάτων

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα