Ο Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ). Προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε τεχνικές εγκαταστάσεις όπως:

 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση.
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια.
 • Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση της.
 • Μελετά τεχνικά και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση.
 • Τέλος, μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού

Οι τομείς απασχόλησης είναι:

 • Στους κλάδους της Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [ιδιωτικές και δημόσιες]) σε Βιομηχανίες [ειδικότερα στην Παραγωγή «προϊόντων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.].
 • Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και αποθήκευσης) τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές όσο και σε οικιακές εφαρμογές.
 • Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

 

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρει η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Από τη Δυναμική Οχήματος
  – Τα βασικά γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
  – Τις δυνάμεις που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο σε όλες τις μορφές κίνησής του.
  – Τα αποτελέσματα των δυνάμεων που επενεργούν και αναπτύσσονται στο αυτοκίνητο.
 • Από τα Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών
  – Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.
  – Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος στο αυτοκίνητο.
  – Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
  – Τα βασικά μέρη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
  – Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.
  – Τα είδη των αισθητήρων αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  – Τα είδη των ενεργοποιητών αυτοκινήτου και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
  – Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.
 • Από τη Δομή και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
  – Τα μέρη μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
  – Τη λειτουργία των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας.
  – Τη λειτουργική σύνδεση των μερών μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής   μονάδας.
  – Τον τρόπο προγραμματισμού μιας ηλεκτρονικής υπολογιστικής μονάδας αυτοκινήτου.
 • Από τη Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
  – Τα βασικά στοιχεία των μηχανών.
  – Τις βασικές καταπονήσεις που υφίστανται τα στοιχεία των μηχανών.
  – Τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης μηκών.
  – Την αρχή λειτουργίας των συμπιεστών.
  – Τα μέρη που αποτελούν ένα δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα.
 • Από την λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών
  – Όλα τα βασικά εργαλεία ενός μηχανουργείου και ενός ηλεκτρολογείου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
  – Όλα τα βασικά εργαλεία και τις συσκευές της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
  – Τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους.
 • Από τα Λειτουργικά Συστήματα Αυτοκινήτου
  – Όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
  Από τα Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος
  – Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη και τις αρχές λειτουργίας τους.
  – Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουργία του κινητήρα και του αυτοκινήτου.
  – Τους Νόμους και τα όρια που αυτοί επιβάλλουν για τη ρύπανση που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινήτου.
 • Από το Μηχανολογικό Σχέδιο
  – Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών διαγραμμάτων του αυτοκινήτου.
 • Από τα στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα 
  – Όλα τα απαιτούμενα ενδοεπιχειρησιακά έντυπα για την άσκηση των καθηκόντων του.
  – Τις βασικές αρχές οργάνωσης και διευθέτησης του συνεργείου αυτοκινήτων.
  – Τους συντελεστές κόστους της επιχείρησης.
  – Τις πηγές εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
  – Την τεχνική επικοινωνίας με τον πελάτη και τους συναδέλφους του.
  – Τα πρότυπα ποιότητας της εργασίας του.
ΕΞΑΜΗΝΟ Α

Οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια συνεργείου – περιβάλλον

Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Μηχανολογικό σχέδιο

Εφαρμοσμένη μηχανολογία

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β

Δομή και λειτουργία υπολογιστικών μονάδων

Συστήματα παραγωγής ισχύος

Συστήματα μετάδοσης ισχύος

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

Στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα

Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου

Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ

Ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου

Διάγνωση βλαβών μοτοσυκλετών

Δυναμική οχημάτων

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα