Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

1. Να υπογράψει και να τηρεί τη «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης» που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ – Κ5/97484/5/21).

2. Να συμπληρώνει έγκαιρα τα έντυπα πρακτικής άσκησης:

Α. Βιβλίο πρακτικής

i. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).

ii. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).

Β. Συμπλήρωση εντύπου «Ατομικά Στοιχεία Μαθητευομένου». Το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του πρακτικά ασκούμενου

i. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Συμπληρώνεται και υπογράφεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος, τηρείται σε φυσικό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και καταχωρείται ψηφιακά.

ii. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Συμπληρώνονται αυτόματα στο ΠΣΔ με την πιστοποίηση του χρήστη από την ΑΑΔΕ.

Γ. Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (όπως ανωτέρω)

3. Να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως, που θα χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την καταβολή της επιδότησης. Ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό και πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της κυριότητας του εν λόγω λογαριασμού.

4. Να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από το ΙΕΚ ή/και τον εργοδότη, εφόσον είναι απαραίτητο για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

5. Να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ΙΕΚ για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΠΣΔ

6. Να συμπληρώσει στο ΠΣΔ το απογραφικό δελτίου εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ το οποίο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων.

7. Να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΙΕΚ σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη

8. Να εργάζεται αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).

9. Για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Πρακτικής άσκησης στον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.

10. Να συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, θα υπάρξει διασταύρωση της μη συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται από τους Δικαιούχους των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ112 και ΕΔΒΜ139 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 ή/και βάσει των απογραφικών δελτίων (υποβληθέν δελτίο Εισόδου με ή χωρίς υποβληθέν δελτίο Εξόδου) σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ

Επισήμανση: Η πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης και τον έλεγχο και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων αποτελεί η συμπλήρωση/υποβολή από τους πρακτικά ασκούμενος στο ΠΣΔ των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.