Πρακτική άσκηση για ειδικότητες Πληροφορικής και Λογιστικής

Καλημέρα

Χρειαζόμαστε δύο διαφορετικές θέσεις :
Θεση : Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων
Θέση : Γραμματεία Λογιστήσιο

Σπύρου Φρόσω
Κ. Παλαμά 9 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310525539
Fax. 2310543711
froso@momentous.gr
www.momentous.gr