Διευκρινίσεις για την Πρακτική Άσκηση

Δυνάμει του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), «.. Η περίοδος της πρακτικής πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης»

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

Με βάση τα ανωτέρω:

  1. Οι  καταρτιζόμενοι/ες που παλαιοτέρων ετών που έχουν  ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση των τεσσάρων (4) εξαμήνων αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους, οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι τις 31/12/2022 το αργότερο.
  2. Οι  καταρτιζόμενοι/ες του 4ου εξαμήνου, που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση στη λήξη του τρέχοντος εξαμήνου 2021Α (30/06/2021), οφείλουν να ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση μέχρι τις 30/06/2023 το αργότερο.