Εγγραφές εκτός Παράλληλου Μηχανογραφικού

Α. Οι μη επιτυχόντες από το παράλληλο μηχανογραφικό καθώς και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://diek.it.minedu.gov.gr από την Πέμπτη 2/9/2021 έως και την Παρασκευή 10/9/2021.

Β. Όσοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Απόφοιτοι των ΙΕΚ
  • Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε συναφή ειδικότητα
  • Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ
  • Καταρτιζόμένοι ΙΕΚ σε παλαιές ειδικότητες που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες νέες ειδικότητες

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν από 1/9/2021-20/9/2021 αίτηση κατάταξης στο Γ’ Εξάμηνο κατάρτισης σε οποιοδήποτε ΔΙΕΚ προσφέρει τη συγκεκριμένη ειδικότητα που δικαιούνται να καταταγούν. Για τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΔΙΕΚ στο οποίο επιθυμούν να καταταγούν