ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ.ΠΑΣΤΕΡ

Βάσει της υπ. αριθμ. 128378/Κ6/11.10.2021/Α.Δ.Α.:ΨΗΘΟ46ΜΤΛΗ-6Ν9(ΦΕΚ/Β’/4693) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. «Ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.ΠΑΣΤΕΡ», το ΔΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΕΙ

 τους σπουδαστές/τριες του παραπάνω Ι.Ι.Ε.Κ. που:

  • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 εξάμηνα κατάρτισης και επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση ή
  • Έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση και επιθυμούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για την καταγραφή των ωρών και την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών φοιτητικών υποχρεώσεών τους

Να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές/τριες που υπάγονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρουν τα εξής: «Είμαι καταρτιζόμενος/η του Ι.Ι.Ε.Κ.ΠΑΣΤΕΡ στην ειδικότητα …. και επιθυμώ τη μετεγγραφή μου στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου κατ’ εξαίρεση των σχετικών διαδικασιών και προθεσμιών». Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα απευθύνεται προς τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν και πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
  2. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Οποιοδήποτε έγγραφο που έχουν στην κατοχή τους και πιστοποιεί τη φοίτηση του/της καταρτιζόμενου/ης στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ (Ατομικό Δελτίο, Βεβαίωση Σπουδών, Βεβαίωση Εγγραφής κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση μη κατοχής σχετικού εγγράφου από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ (στοιχείο 4) θα υποβληθούν μόνο τα δικαιολογητικά 1, 2 και 3

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/10/2021, ως εξής:

  • Είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία του ΔΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Μοναστηρίου 169-171, 3ος όροφος) κατά τις ώρες 15:30 – 19:30. Τονίζουμε επίσης, ότι κατά την προσέλευσή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν απαραίτητα μάσκα και θα τηρούν όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 (τήρηση αποστάσεων κλπ)
  • Είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση mail@iek-monast.thess.sch.gr

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι δυνάμει της παραπάνω Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν οι καταρτιζόμενοι/ες του Ι.Ι.Ε.Κ.ΠΑΣΤΕΡ δικαιούνται «μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., σε αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους κατ’ εξαίρεση των σχετικών διαδικασιών και προθεσμιών» ή «σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, κατ’ εξαίρεση των σχετικών διαδικασιών και προθεσμιών». Κατά συνέπεια όσοι καταρτιζόμενοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει τα 4 εξάμηνα κατάρτισης παρακαλούνται να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις μετεγγραφής τους (Υπεύθυνες Δηλώσεις και σχετικά δικαιολογητικά) σε οποιοδήποτε Δημόσιο ΙΕΚ διαθέτει τμήμα στην ειδικότητα και στο εξάμηνό τους και όχι στο ΔΙΕΚ Μοναστηρίου, το οποίο αν δεν διαθέτει αντίστοιχο τμήμα, δεν θα μπορέσει προφανώς να δεχθεί για φοίτηση αυτούς τους/τις καταρτιζόμενους/ες.