Πρακτική Άσκηση για την ειδικότητα: Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας

Η εταιρία Dtaxis.gr θέπει να προσλάβει βοηθό λογιστή για πρακτική. Η εταιρία έχει πελάτες με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, εταιρίες εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, παραγωγικές, επισιτιστικού κλάδου και ελεγχόμενες από ορκωτούς λογιστές. πελάτες με μισθοδοσία υπαλλήλων, εργατών και με κυλιόμενα ωράρια. Επίσης έχει πελατολόγιο λιανικής με δηλώσεις Ε1, Ε2.Ε9 και λοιπά επιδόματα στέγασης, θέρμανσης κλπ. Ωράριο: 09.00-15.00 (υπό συζήτηση). Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες για πρόσληψη στην εταιρεία. Πληροφορίες: Χρήστος Δάνης Καραμαούνα 40, Νέα Κρήνη – Καλαμαριά mob.6945393863 tel.2310433336