ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. Κ5/6-5-22 έγγραφο της ΔΕΕΚ/ Τμήμα Α’ Οργάνωσης και ΕΕΚ κεφ. Β) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : «Δυνάμει του άρθρου 27 παρ.1 του ν. 4763/2020 (Α ́254) υπάρχει η δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται στους Οδηγούς των Ειδικοτήτων. Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες οδηγοί κατάρτισης προβλέπουν, στο σύνολό τους, την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Επειδή δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης και φοίτησης σε οποιαδήποτε εξάμηνο κατάρτισης [ άρθρο 1 παρ. 7 Κ5/160259/15-12-2021 (Β’ 5837)], καταρτιζόμενος ο οποίος στις 30/6 θα ολοκληρώσει το Β ́ εξάμηνο κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιήσει από 1/7 /2022 πρακτική άσκηση. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος θέλει να συνεχίσει τον Οκτώβριο στο Γ ́ εξάμηνο θα πρέπει να διακόψει την πρακτική άσκηση στις 30/9 διαφορετικά ολοκληρώνει την Π.Α. και παρακολουθεί το Γ ́ εξάμηνο τον επόμενο χρόνο. Σχετικά με την επιδότηση «υπάρχει η δυνατότητα να γίνει διακοπή και επανέναρξη, χωρίς να επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής στην επιδότηση», σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σύμφωνα με την ως τώρα πληροφόρηση μας η επιδότηση της πράξης της πρακτικής με κωδ. ΟΠΣ:5131399 λήγει στις 31/1/23. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση στο έργο, όμως αυτό δεν έχει αποφασιστεί και δεν γνωρίζουμε πότε θα αποφασιστεί . 3/6/2022 Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ