ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΚ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου και οι μετεγγραφέντες σε αυτό από το ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Πρακτική τους Άσκηση ή έχουν απαλλαγεί από αυτήν, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ΒΕΚ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/8/2022.