ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες/τις επιτυχούσες μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού , θα γίνονται στα γραφεία του ΔΙΕΚ Μοναστηρίου (Μοναστηρίου 169-171 3ος όροφος) από 1/9/2022 έως και 9/9/2022 και ώρες 14:00 – 19:00 και τη Δευτέρα 12/9/2022 από 13:00 έως και 14: 45 διότι στις 15:00 κλείνει η πλατφόρμα εγγραφών παράλληλου μηχανογραφικού . Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,
Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους
(κοινωνικά κριτήρια-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74
/Α’/26-3-2014).

Τονίζεται οτι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως,
όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και
τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του
υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.