ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ


Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία , που έχουν καταθέσει στο Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έγγραφα σχετικά με την εκπαιδευτική τους πορεία στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, να προσκομίσουν άμεσα στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και το αργότερο μέχρι

6 /9/2023 :

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (υπάρχει στην ιστοσελίδα μας /ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ) και
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν.1599/86 εκδιδομένη μέσω gov.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. , στην οποία θα περιγράφουν ακριβώς την εκπαιδευτική τους διαδρομή στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ ( εξάμηνα κατάρτισης που έχουν ολοκληρωθεί, αναλυτικά ημερομηνίες, Πρακτική Άσκηση ,κ.λ.π.)
    προκειμένου να προωθηθούν στο Υπουργείο Παιδείας.
    Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ