ΕΓΓΡΑΦΕΣ Β΄ Φάσης στο Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οριστικοποίηση Εγγραφής 29/9/2023-4/10/2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης επιτυχόντων για τα Δημόσια ΙΕΚ. Για να δείτε τα αποτελέσματα θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα όπου υποβάλατε την ηλεκτρονική αίτηση ( https://diek.it.minedu.gov.gr/ ) και να κάνετε χρήση των προσωπικών σας κωδικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι είναι επιτυχόντες κατά την Α’ φάση και είχαν κάνει αίτημα βελτίωσης, είτε αυτό ικανοποιήθηκε (ΑΠΟΔΟΧΗ Β ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) είτε όχι (ΑΠΟΔΟΧΗ Α – ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) κατά τη Β’ φάση, δε χρειάζεται να κάνουν  καμία άλλη ενέργεια. 

Εάν οι  επιτυχόντες της Β΄ Φάσης δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, τότε ισχύουν τα παρακάτω:

  Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας σας προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@iek-monast.thess.sch.gr) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας σας* ή
3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr.

*Στην περίπτωση που επιλέξετε να στείλετε τα δικαιολογητικά σας ηλεκτρονικά, αυτά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα με μηχάνημα (scanner) ή με αντίστοιχη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό (πχ camscanner) και σε καμία περίπτωση απλή, δυσανάγνωστη φωτογραφία.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες του Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ που θα επιλέξουν να προσέλθουν στο χώρο του Δ. ΙΕΚ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 169-171, 3ος όροφος, Στάση ΟΑΣΘ «Μπαλτά » θα πρέπει να προσέρχονται το διάστημα 29/9/2023 – 4/10/2023 και ώρες 14:00 – 18:30, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση και να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.

  •     https://iek-monastiriou.gr/wp-content/uploads/2023/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΑΡΧΙΚΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-2023-2024.pdf

Δικαιολογητικά

Όσοι επιτυχόντες ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να προσέλθουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με όσα δικαιολογητικά ζητηθούν από τα παρακάτω:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
  3. Πρόσφατη βεβαίωση ΑΜΚΑ-ΑΜΑ-ΑΦΜ (efka ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ)
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια 1 ).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26- 3-2014).

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα καταχωρίσει το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου κάθε ενδιαφερόμενου στο ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ με την ίδια χρονική προθεσμία με βάση τις οδηγίες στις Ανακοινώσεις του ΠΣ.