Το σύνολο των εγγράφων θα παραδίδεται στον/ην αρμόδιο υπάλληλο και μόνον εφόσον υπάρχει το σύνολο των δικαιολογητικών. Επίσης, κατά την παράδοση, παρακαλούμε όπως παραδίδετε τα δικαιολογητικά σας σε διαφάνεια με αυτοκόλλητο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό σας, η ειδικότητα και το τμήμα που διδάσκετε.

Από τη διεύθυνση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες, που εργάζονται στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου,
να προσκομίσουν τα κάτωθι έγγραφα:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Έγγραφα στα οποία να αναφέρονται τα α) Α.Μ.Α.-Ι.Κ.Α., β) Α.Μ.Κ.Α. και γ) Α.Φ.Μ.

3. Αντίγραφα Πτυχίου, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

4. Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

5. Έντυπο στο οποίο να φαίνεται ευδιάκριτα ο αριθμός IBAN.

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.

7. Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.

8. Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρως Ασφαλισμένου. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.

9. Υπεύθυνη Δήλωση Μη Πλήρως Ασφαλισμένου. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.

10. Υπεύθυνη Δήλωση όσων εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ.39 του Ν.4387/2016. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.

11. Υπεύθυνη Δήλωση όσων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ.39 του Ν.4387/2016. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.

12. Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίων Υπαλλήλων. Πατήστε εδώ, για να την κατεβάσετε.