1.Το ωρομίσθιο των εκπαιδευτών καθορίζεται ως εξής:

α) Μέλη ΔΕΠ:

Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) ευρώ.

II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) ευρώ.

III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) ευρώ.

στ) Εμπειροτέχνες.

Ι. δεκατρία (13) ευρώ.

II. δεκατέσσερα (14) ευρώ.

III. Δεκαέξι (16) ευρώ.

2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με: 

α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας).

β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο.

γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.

3. Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

4. Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.