Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ συνίστανται στις ακόλουθες:

– Γνωρίζει την χρήση των εργαλείων και συσκευών του Μηχανουργείου και αυτών που χρησιμοποιεί
κατά την εκτέλεση – έλεγχο των εργασιών του
– Γνωρίζει γενικές αρχές θερμοδυναμικής
– Έχει γνώσεις για κατασκευή σχεδίων θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων
– Γνωρίζει τα ισχύοντα στην εργατική νομοθεσία και την κανονική ασφάλιση
– Σχεδιάζει και κατασκευάζει θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
– Συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
– Συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
– Έχει γνώσεις για τη σωστή επιλογή των υλικών που χρησιμοποιεί στην εργασία του

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ συνίστανται στις ακόλουθες:

– Γνωρίζει την χρήση των εργαλείων και συσκευών του Μηχανουργείου και αυτών που χρησιμοποιεί
κατά την εκτέλεση – έλεγχο των εργασιών του
– Γνωρίζει γενικές αρχές θερμοδυναμικής
– Έχει γνώσεις για κατασκευή σχεδίων θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων
– Γνωρίζει τα ισχύοντα στην εργατική νομοθεσία και την κανονική ασφάλιση
– Σχεδιάζει και κατασκευάζει θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
– Συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
– Συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
– Έχει γνώσεις για τη σωστή επιλογή των υλικών που χρησιμοποιεί στην εργασία του

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Σχέδιο

Τεχνολογία υλικών

Μηχανική – Αντοχή υλικών

Τεχνολογία κατασκεύων

Ασφάλεια εργασίας

Στοιχεία μηχανών

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

B ΕΞΑΜΗΝΟ

Προστασία περιβάλλοντος

Στοιχεία θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών

Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές

Τεχνολογία κατασκευών

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης

Σχέδιο εγκαταστάσεων

Παραγωγή υγρών και αέριων καυσίμων

Μεταφορά – Διανομή – Αποθήκευση καυσίμων

Κατασκευή – Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης

Ποιοτικός έλεγχος καυσίμων

Εφαρμογές καυστήρων καυσίμων

Πυροσβεστικά συστήματα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα