Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Έντυπα και δικαιολογητικά για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης 960 ωρών

Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις

Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για την έναρξη της πρακτικής άσκησης:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.). (εκδίδεται από το ΙΚΑ)
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ. (εκδίδεται από το ΚΕΠ)

Το βιβλίο πρέπει να βιβλιοδετηθεί πριν το φέρετε στο Δ.Ι.Ε.Κ. ή το προμηθεύεστε από το Δ.Ι.Ε.Κ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής θα παραλάβετε από το Δ.Ι.Ε.Κ.

Γενικές πληροφορίες
 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινά κάθε 1 ή 15 του μήνα.
 • Το  ωράριο  Πρακτικής  Άσκησης  καθορίζεται  στις  έξι  (6)  έως  οκτώ  (8)  ώρες  ημερησίως, πρωί  ή  απόγευμα,  ποτέ  όμως  νύχτα (5  ημέρες  εβδομαδιαίως). 
 • Οι ασκούμενοι  δεν  πρέπει  να  απασχολούνται  την  Κυριακή  και  τις  επίσημες  αργίες.
 • Αν επιλεγεί 6ωρη πρακτική άσκηση, τότε η συνολική διάρκεια ανέρχεται σε περίπου οκτώ (8) μήνες.
 • Αν επιλεγεί 8ωρη πρακτική άσκηση, τότε η συνολική διάρκεια ανέρχεται σε περίπου έξι (6) μήνες.
 • Οι ασκούμενοι/ες δικαιούνται απουσία μέχρι 15 ημέρες, οι οποίες πρέπει να αναπληρωθούν.
Οδηγίες

Καταθέτετε όλα τα  παραπάνω δικαιολογητικά και έντυπα (συμπληρωμένα από εσάς και τον εργοδότη), το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης που αιτήστε. Επισημαίνουμε ότι το Α.Φ.Μ., Α.Μ.Α. και Α.Μ.Κ.Α.  του ασκούμενου θα πρέπει να αναγράφονται σε επίσημα έγγραφα των αρμόδιων φορέων έκδοσής τους.

Στη βεβαίωση εργοδότη,  ο εργοδότης θα πρέπει να συμπληρώσει τα αντικείμενα εργασίας με τα οποία θα ασχοληθεί ο ασκούμενος, τα οποία θα πρέπει να είναι συναφή με την ειδικότητά του.   

Μετά την κατάθεση της αίτησης  για έναρξη πρακτικής άσκησης και των σχετικών εγγράφων, εκκρεμεί η απόφαση της έγκρισης πρακτικής άσκησης και η παραλαβή του βιβλίου πρακτικής άσκησης από το Δ.Ι.Ε.Κ.

βιβλιο πρακτικησ ασκησησ

Έντυπα και δικαιολογητικά για λήξη ή διακοπή της πρακτικής άσκησης

Έντυπα και δικαιολογητικά για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης

Έντυπα και δικαιολογητικά για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης

 • Βιβλίο πρακτικής όπου ελέγχετε ότι υπάρχει:
  • Σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση.
  • Υπογραφή και ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου/ης σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση. 
 • Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη, όπου θα αναγράφεται το σύνολο των ωρών που πραγματοποιήθηκαν, με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη. 
 • Δύο φωτογραφίες έγχρωμες (τύπου πάσο).
Έντυπα και δικαιολογητικά για τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης

Έντυπα και δικαιολογητικά για τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης

 • Αίτηση Διακοπής. (Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/ην ασκούμενο/η)
 • Βεβαίωση Παρουσίας σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε ο/η καταρτιζόμενος/η και την ημερομηνία διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 • Βιβλίο Πρακτικής με σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση. 
εγκυκλιος πρακτικης ασκησησ
Πληροφορίες για εργοδότες που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους/ες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΝΗ

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4554

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

 (ΦΕΚ 130/18.7.2018)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 10

 1. O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
 2. Ο συνολικός αριθμός των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114), της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινών υπουργικών αποφάσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση τα σαράντα (40) άτομα.
 3. Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 4.