Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρει η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WΕΒ DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)  συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Γνώσεις για τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού (software)
 • Ικανότητα χειρισμού ανεξάρτητων Η/Υ καθώς επίσης και τερματικών συσκευών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)
 •  Ικανότητα να αφομοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού ή να αυτοεκπαιδεύεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλε-εκπαίδευση κλπ)
 • Ικανότητα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet και τηλεματικής
 • Γνώσεις για τις βασικές αρχές του δομημένου και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και να μπορεί να φέρει σε πέρας εφαρμογές με τη χρήση αυτών
 • Γνώσεις για τις βασικές αρχές της δημιουργίας ενός userinterface για interactive ή μη εφαρμογές
 • Γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του pipeline στις κάρτες γραφικών
 • Γνώσεις για Αρχές προγραμματισμού 2D & 3D γραφικών
 • Γνώσεις για τη ειδική βιβλιογραφία, τον ειδικό περιοδικό τύπο και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης (internet) στους τομείς της ειδικότητας
 • Δυνατότητα να δημιOυργήσει μια νέα γενιά εφαρμογών για interactivetraining στη βιομηχανία

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρει η ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Γνώσεις για τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (hardware), όσο και στον τομέα του λογισμικού (software)
 • Ικανότητα χειρισμού ανεξάρτητων Η/Υ καθώς επίσης και τερματικών συσκευών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)
 •  Ικανότητα να αφομοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού ή να αυτοεκπαιδεύεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλε-εκπαίδευση κλπ)
 • Ικανότητα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
 • Ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα δίκτυα internet/intranet και τηλεματικής
 • Γνώσεις για τις βασικές αρχές του δομημένου και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και να μπορεί να φέρει σε πέρας εφαρμογές με τη χρήση αυτών
 • Γνώσεις για τις βασικές αρχές της δημιουργίας ενός userinterface για interactive ή μη εφαρμογές
 • Γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του pipeline στις κάρτες γραφικών
 • Γνώσεις για Αρχές προγραμματισμού 2D & 3D γραφικών
 • Γνώσεις για τη ειδική βιβλιογραφία, τον ειδικό περιοδικό τύπο και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης (internet) στους τομείς της ειδικότητας
 • Δυνατότητα να δημιOυργήσει μια νέα γενιά εφαρμογών για interactivetraining στη βιομηχανία

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Αλγοριθμική και δομές δεδομένων Ι – Γλώσσα προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Λειτουργικά συστήματα

Επικοινωνίες δεδομένων

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet

Βάσεις δεδομένων Ι

Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (Photoshop)

Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙ (C)

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙΙ (Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – C++)

Γλώσσα προγραμματισμού ΙV (OpenGL)

Γλώσσα προγραμματισμού V (PHP)

Βάσεις δεδομένων ΙΙ

Εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών (3DS MAX)

Εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γλώσσα προγραμματισμού V (OpenGL)

Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σε περιβάλλον μικροσυσκευών και H/Y (C++, Java)

Εργαλεία δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών (3DS MAX)

Εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)

Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet 

Πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Flash)

Εργαλεία επεξεργασίας video

Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τμημα 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τμημα 2